Algemene Voorwaarden Bij Hare Majesteit

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – Prijzen en verzendkosten
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
Artikel 18 – privacy
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Bijlage I Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud   en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk  maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de    overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of     diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt     gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,           digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of   mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bij Hare Majesteit
Hoofdstraat 50
7981AB Diever
Telefoonnummer: 0521-593333 (bereikbaar tijdens openingstijden)
E-mailadres: info@bijharemajesteit.nl
KvK-nummer: 51851059
Btw-identificatienummer: NL095760015B01
IBAN: NL31 INGB 0006035675

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u via de webwinkel van Bij Hare Majesteit een definitieve bestelling plaatst. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging met daarin het totaalbedrag en verdere gegevens. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Mocht het artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn en/of de levertijd dusdanig afwijkt van de aangegeven levertijd, dan stellen wij u hiervan uiterlijk binnen 7 werkdagen op de hoogte per e-mail of telefoon. Mocht het artikel niet meer leverbaar/uitverkocht zijn, dan zal de koopovereenkomst ontbonden worden door Bij Hare Majesteit. Eventuele betalingen worden in dit geval uiteraard geretourneerd.
 3. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het                                       herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van           de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van     meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij producten:
  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Zie aanvullende voorwaarden voor retourneren Bij Hare Majesteit.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
  a. consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.
 3. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1.  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt de betaling voor het product van de consument, exclusief eventuele leveringskosten voor verzending naar de consument en de verzendkosten voor de retournering.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 11 – Prijzen en verzendkosten

 1. De genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. De verzendkosten zijn afhankelijk van het bestelde artikel. Voor alle zendingen worden DHL prijzen gehanteerd. Pakketten zwaarder dan 10 kilo brengen extra kosten met zich mee.
 3. Het extra bedrag is afhankelijk van de grote en gewicht van het pakket. Wij hanteren hierbij de tarieven van DHL of van een andere vervoerder
 4. Voor verzendingen naar het buitenland worden de desbetreffende aangepaste posttarieven gehanteerd. De verzendkosten worden vermeld in de bevestiging van uw bestelling.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Doorgaans verzenden wij binnen 7 werkdagen (weekeinden en feestdagen uitgezonderd).
  Mocht het artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn dan stellen wij hiervan uiterlijk binnen 7 werkdagen op de hoogte per e-mail of telefoon. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn, dan zal de koopovereenkomst ontbonden worden door Bij Hare Majesteit. Eventuele betalingen worden in dit geval uiteraard geretourneerd. Sommige producten kun je bij ons kopen op bestelling. De levertijd gaat dan in overleg. Zodat onze medewerkers ruim de tijd hebben om het product te maken. Wij werken ontspannen en niet onder druk.
 4. Let wel: als je samen met deze speciale bestelling ook artikelen koopt die op voorraad zijn, wachten we tot alle artikelen binnen zijn om te leveren. Wil je toch al eerder de beschikbare artikelen? Geen probleem, laat het ons weten en wij sturen ze op. Houd er dan wel rekening mee dat je 2x portokosten moet betalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Het te betalen bedrag betreft het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij uw bestelling dient u een keuze te maken uit de volgende twee betaalmogelijkheden:
  a. Betaling per IDEAL. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging per e-mail en worden de artikelen verzonden.
  b. Vooraf betalen via bankoverschrijving. U kunt de betaling voorafgaand overmaken op bankrekening NL31INGB 0006035675 te Diever onder vermelding van uw ordernummer. Is de betaling binnen 4 werkdagen niet bijgeschreven op onze bankrekening, dan vervalt de bestelling. Na ontvangst van uw betaling worden de artikelen verzonden.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17: – Aansprakelijkheid

 1. Voor de gevolgen van typ- en zetfouten kan Bij Hare Majesteit geen aansprakelijkheid nemen. Dit geldt eveneens voor eventuele programmeerfouten op de website. Uw bestelling zal met de uiterste zorg en in goede staat afgeleverd worden door DHL.
 2. Bij Hare Majesteit is niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden door DHL.
 3. De medewerkers van Bij Hare Majesteit controleren de artikelen met de groots mogelijke zorg alvorens aflevering. Enige oneffenheden e.d. die in het artikel verwerkt zijn, worden geacht karakteristiek te zijn voor het betreffende artikel. Dit kan nimmer een grond zijn als tekortkoming in de levering.
 4. Een foto die je op het scherm bekijkt kan er een beetje anders uitzien dan het product zelf. Dat hangt onder meer af van je schermtype en van je beeldscherminstellingen. Maar zelfs op het beste scherm ziet een foto er een beetje anders uit dan bijvoorbeeld een afdruk of het product zelf. Alle gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, foto’s etc. op de internetsite van Bij Hare Majesteit, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schade vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 18: – Privacy beleid

 1. Alle gegevens die u via de website invult en achterlaat, worden zorgvuldig en veilig opgeslagen. Deze gegevens worden nooit voor enige (commerciële) doeleinden aan derde partijen verkocht, verhuurd dan wel op een andere manier vrijgegeven. Tenzij de wet anders bepaalt.
 2. Bij Hare Majesteit website maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn een kleine bestandjes dat via uw browser wordt opgeslagen op uw harde schijf. Cookies geven niet door wie u bent, wat uw leeftijd is of op welk adres u woont. Het zorgt er alleen voor dat bij herhaaldelijk gebruik uw online ervaring vereenvoudigd wordt. Het is mogelijk om de cookies te verwijderen op uw computer. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internet browser.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Retourneren

 1. Voor bestellingen welke geplaatst zijn via de webwinkel van Bij Hare Majesteit geldt een maximale zichttermijn van 14 dagen na ontvangst. Let op! De zichttermijn is niet van toepassing op geleverde maatwerk producten. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Mocht van de zichttermijn gebruik gemaakt worden, kan de bestelling uitsluitend geretourneerd worden indien deze:
  a. Eerst per e-mail aangemeld is bij info@bijharemajesteit.nl met vermelding van uw volledige naam, adresgegevens, ordernummer en het desbetreffende rekeningnummer waar het bedrag op teruggestort dient te worden, zonder opgave van reden.
  b. Compleet & onbeschadigd en ongebruikt is en in de eventuele originele verpakking zit.
  c. Binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd.
 2. Retourzendingen die niet voldoen aan 1 van de bovenstaande condities, worden niet in behandeling genomen.
 3. De verzend- en afhaalkosten zijn voor rekening van de klant. Indien uw retourzending ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd wordt ontvangen door Bij Hare Majesteit, dan zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag.
 4. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd, worden de aanvankelijke verzendkosten herrekend voor eventuele vergoeding.
 5. Na goedkeuring en ontvangst van de retourzending restitueren wij het aankoopbedrag op uw rekening, in ieder geval binnen 14 dagen. Wanneer u het product retourneert via een transporteur, bewaar uw ‘verzendbewijs’ met verzendcode goed. Let op: Verzending van uw product geschiedt op eigen risico. Het is onmogelijk voor ons om producten te vervangen, ruilen of geld te retourneren, die zoek zijn geraakt tijdens verzending.
 6. Indien er sprake is van breukschade aan een product voor of op moment van in ontvangstneming, neem dan a.u.b. contact met ons op via email info@bijharemajesteit.nl binnen 24 uur na ontvangst en vermeld waar de schade zich bevindt en voeg in de bijlage enkele duidelijke foto’s van de schade toe.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Bij Hare Majesteit
Hoofdstraat 50
7981AB Diever
info@bijharemajesteit

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten herroep:

om de volgende reden:

Besteld op*/ontvangen op* : (datum)

Naam:

Adres:

Handtekening

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.